REGULAMIN 
sklepu internetowego http://www.twojemeblowanie.pl ważny od 25.12.2014

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie


1.1 .Sklep dostępny pod adresem internetowym www.twojemeblowanie.pl (zwany dalej: sklepem ) prowadzony jest przez Małgorzatę Kurzydło prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MEBLE Małgorzata Kurzydło z siedzibą w Rzeszowie 35-083 przy ul. Połonińskiej 7 zarejestrowaną w CEIDG, NIP 8131251149 , REGON 691763990
1.2. Sklep zajmuje się sprzedażą wyłącznie nowych mebli krajowych i importowanych oraz elementów wyposażenia wnętrz.

1.3 .Definicje użytych w Regulaminie pojęć : 
REGULAMIN– niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze sklepu internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy. 
SKLEP - Sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem http://www.twojemeblowanie.pl 
KLIENT– osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia towaru w sklepie internetowym Sprzedawcy. 
KONSUMENT– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

SPRZEDAWCA – MEBLE Małgorzata Kurzydło z siedzibą w Rzeszowie 35-083 przy ul. Połonińskiej 7 zarejestrowaną w CEIDG, NIP 8131251149 , REGON 691763990

KONTO - osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, na którym gromadzone oraz przechowywane są dane Kupującego na temat działalności w ramach serwisu twojemeblowanie.pl, a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.

REJESTRACJA .–procedura zakładania Konta wyniku poprawnego zarejestrowania, użytkownik uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemuo przyjęciu złożonej przez niego oferty sprzedaży

TOWAR– rzecz, usługa , które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży,prezentowane w Sklepie internetowym  
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, Konsumenta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży: towaru, usługi ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę oraz cenę Towaru, usługi

ADMINISTRATOR  DANYCH:  Meble Małgorzata Kurzydło – wskazany w § 2 pkt 9 niniejszego Regulaminu podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI  – Dokument Polityka prywatności stosowana przez sklep twojemeblowanie.pl . z siedzibą w Rzeszowie w zakresie ochrony danych osobowych dostępny na stronie internetowej http://www.twojemeblowanie.pl

§ 2

Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.twojemeblowanie

2.2 . Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 . Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.4 . Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji IE 8 lub nowszej.

 • Mozilla w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ,

 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.5 . W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6 . Sklep twojemeblowanie.pl  informuje, iż podczas korzystania z usług sklepu w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Więcej informacji na temat plików typu "cookies" znajduje się w Polityce prywatności. dostępnej na stronie internetowej pod adresem  http://www.twojemeblowanie.pl

2.6 . Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7 . Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.twojemeblowaniepl

2.8 . Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.9. Administrator danych Meble Małgorzata Kurzydło  z siedzibą w Rzeszowie 35-083 przy ul. Połonińskiej 7 zarejestrowaną w CEIDG, NIP 8131251149 , REGON 691763990


§ 3

Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

3.1 .Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej w każdym dniu tygodnia przez 24 godziny na dobę. Zamówienie może być jedynie zrealizowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza

3.2 . Warunkiem zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu zamówienia.

3.3 Sprzedawca. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu , jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

3.4 . Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.5 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6 . Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.twojemeblowanie.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, szczegóły zamówienia zostaną automatycznie wysłane na podany w zamówieniu adres mail. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności i sposbu dostawy

d.) adres dostawy oraz dane do dokumentu sprzedaży

3.7 . Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.8 . Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie Zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.9 . Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

§ 4

Dostawa

4.1 . Dostawa Towarów dotyczy do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską możliwy jest także odbiór osobisty..Odbiór osobisty nie zawsze jednak gwarantuje brak kosztów transportu. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest w Rzeszowie przy ul. Połonińskiej 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00

4.3. Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.Koszty dostawy podane są przy każdym produkcie . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia.

4.4. Termin realizacji zamówienia, dostawy wskazany jest przy towarze oraz na potwierdzeniu zamówienia i wynosi od 2 do 90 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4.5 Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

4.6. Uwaga! Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta) , jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

§ 5

Formy płatności

5.1. Płatność za pobraniem

Płatność następuje przy odbiorze przesyłki. Gotówkę przekazujecie Państwo kurierowi firmy spedycyjnej, który dostarcza przesyłkę.

5.2 . Przedpłata

Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy Bank: 56 1140 2017 0000 4302 0333 6781

Zamówienie rusza do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty.

5.3 .W przypadku zamówień, których wartość przekracza 1.000 zł , a klient wybrał formę płatności pobranie, zastrzegamy sobie możliwość pobierania zaliczki w wysokości 30% wartości towaru.

§ 6

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1 .Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie drogą mailową na adres sklep@twojemeblowanie.pl lub pisemnie wysyłając je na adres: Meble Małgorzata Kurzydło 35-083 Rzeszów ul. Połonińska 7

w terminie 14 dni .

6.2 . Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi-od dnia jej zawarcia.  
6.3 . Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;  
6.4 . W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni . Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Meble Małgorzata Kurzydło     35-083 Rzeszów ul. Połonińska 7 , chyba że sprzedawca, wskaże inny adres- wówczas zwrotu należy dokonać pod wskazany przez Sprzedawcę adres.

6.5. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Po otrzymaniu, przyjęciu i sprawdzeniu towaru Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

6.6. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

6.7. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

6.8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7

Reklamacje towaru

7.1 . Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.  
7.2 . Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi (Konsumentowi), termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.  
7.3 Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient (Konsument) może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.  
7. 4 W przypadku gdy naprawa lub wymiana nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają Klienta (Konsumenta) na znaczne niedogodności, Klient (Konsument) może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Klient (Konsument) nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność Towaru jest nieistotna. 
7.5. Klient (Konsument) traci uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 
7.6 Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, nr dokumentu sprzedaży, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, zdjęcie uszkodzeń oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy: sklep@twojemeblowanie.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy:  Meble Małgorzata Kurzydło z siedzibą w Rzeszowie 35-083 przy ul. Połonińskiej 7 

7.7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 8

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1 . Meble Małgorzata Kurzydło podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SKLEP o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Meble Małgorzata Kurzydło z siedzibą w Rzeszowie 35-083 przy ul. Połonińskiej 7 mailowo na adres sklep@twojemeblowanie.pl .

8.4 . W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. Meble Małgorzata Kurzydło zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9

Ochrona prywatności

9.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest podmiot prowadzący sklep internetowy będący Sprzedawcą. 
9.2 . Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.  
9.3 . Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Klientów są należycie zabezpieczane, a Formularze Zamówienia i Rejestracji służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany. 
9.4. Przetwarzając dane osobowe Sprzedawca zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

9.5 . Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Sprzedawca, może przetwarzać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, jedynie po usunięciu danych identyfikujących Klienta..  
9.6 . Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.  
9.7 . Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§10

Postanowienia końcowe


10.1 . Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.  
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MEBLE a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MEBLE a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MEBLE Małgorzata Kurzydło

10.4 . W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego, -ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, - ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, - ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
10. 5 . Regulamin obowiązuje od dnia 07 lipca 2014 roku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian,.

REGULAMIN ważny do 25.12 2014
sklepu internetowego http://www.twojemeblowanie.pl

§ 1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie


1.1 .Sklep dostępny pod adresem internetowym www.twojemeblowanie.pl (zwany dalej: sklepem ) prowadzony jest przez Macieja Budę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INTERIOR Maciej Buda z siedzibą w Rzeszowie 35-083 przy ul. Połonińskiej 7 zarejestrowaną w CEIDG, NIP 8132257510 , REGON 181125936
1.2. Sklep zajmuje się sprzedażą wyłącznie nowych mebli krajowych i importowanych oraz elementów wyposażenia wnętrz.

1.3 .Definicje użytych w Regulaminie pojęć :
REGULAMIN– niniejszy regulamin obejmujący warunki korzystania ze sklepu internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy.
SKLEP - Sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem http://www.twojemeblowanie.pl
KLIENT– osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia towaru w sklepie internetowym Sprzedawcy.
KONSUMENT– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

SPRZEDAWCA – INTERIOR Maciej Buda z siedzibą w Rzeszowie 35-083 przy ul. Połonińskiej 7 zarejestrowaną w CEIDG, NIP 8132257510 , REGON 181125936

KONTO - osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, na którym gromadzone są dane Kupującego w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
REJESTRACJA .–procedura zakładania Konta wyniku poprawnego zarejestrowania, użytkownik uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego oferty sprzedaży.
TOWAR– rzecz, usługa , które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży,prezentowane w Sklepie internetowym
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, Konsumenta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży: towaru, usługi ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę oraz cenę Towaru, usługi

§ 2

Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.twojemeblowanie

2.2 . Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 . Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.4 . Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji IE 8 lub nowszej.

 • Mozilla w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ,

 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.5 . W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6 . Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7 . Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.twojemeblowaniepl

2.8 . Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


§ 3

Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

3.1 .Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej w każdym dniu tygodnia przez 24 godziny na dobę. Zamówienie może być jedynie zrealizowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza

3.2 . Warunkiem zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu zamówienia.

3.3 Sprzedawca. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu , jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

3.4 . Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.5 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6 . Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.twojemeblowanie.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, szczegóły zamówienia zostaną automatycznie wysłane na podany w zamówieniu adres mail. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności i sposbu dostawy

d.) adres dostawy oraz dane do dokumentu sprzedaży

3.7 . Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.8 . Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie Zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.9 . Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

§ 4

Dostawa

4.1 . Dostawa Towarów dotyczy do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską możliwy jest także odbiór osobisty..Odbiór osobisty nie zawsze jednak gwarantuje brak kosztów transportu. Odbiór osobisty Towaru możliwy jest w Rzeszowie przy ul. Połonińskiej 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00

4.3. Klient dokonuje wyboru dostawy w trakcie składania zamówienia.Koszty dostawy podane są przy każdym produkcie . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia.

4.4. Termin realizacji zamówienia, dostawy wskazany jest przy towarze oraz na potwierdzeniu zamówienia i wynosi od 2 do 90 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4.5 Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

4.6. Uwaga! Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia Klient ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie adresata przesyłki (Klienta) , jeżeli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

§ 5

Formy płatności

5.1. Płatność za pobraniem

Płatność następuje przy odbiorze przesyłki. Gotówkę przekazujecie Państwo kurierowi firmy spedycyjnej, który dostarcza przesyłkę.

5.2 . Przedpłata

Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy Bank: 10 1240 4751 1111 0010 5864 7940

Zamówienie rusza do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty.

5.3 .Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYU.PL

5.4 .W przypadku zamówień, których wartość przekracza 1.000 zł , a klient wybrał formę płatności pobranie, zastrzegamy sobie możliwość pobierania zaliczki w wysokości 30% wartości towaru.

§ 6

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1 .Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie drogą mailową na adres sklep@twojemeblowanie.pl lub pisemnie wysyłając je na adres: INTERIOR Maciej Buda 35-083 Rzeszów ul. Połonińska 7

w terminie 14 dni .

6.2 . Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi-od dnia jej zawarcia.
6.3 . Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
6.4 . W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni . Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: INTERIOR Maciej Buda 35-083 Rzeszów ul. Połonińska 7 , chyba że sprzedawca, wskaże inny adres- wówczas zwrotu należy dokonać pod wskazany przez Sprzedawcę adres.
6.5. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Po otrzymaniu, przyjęciu i sprawdzeniu towaru Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
6.6. Koszt dostawy i opakowania odsyłanego Towaru pokrywa Kupujący.

§ 7

Reklamacje towaru

7.1 . . Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny z tytułu niezgodności towaru z umową określony jest ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
7.2 . Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi (Konsumentowi), termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.
7.3 . Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient (Konsument) może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
7. 4 . W przypadku gdy naprawa lub wymiana nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają Klienta (Konsumenta) na znaczne niedogodności, Klient (Konsument) może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Klient (Konsument) nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność Towaru jest nieistotna.
7.5. Klient (Konsument) traci uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
7.6 . Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, nr dokumentu sprzedaży, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, zdjęcie uszkodzeń oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy: sklep@twojemeblowanie.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: INTERIOR Maciej Buda z siedzibą w Rzeszowie 35-083 przy ul. Połonińskiej 7

7.7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 8

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1 . INTERIOR Maciej Buda podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SKLEP o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:INTERIOR Maciej Buda z siedzibą w Rzeszowie 35-083 przy ul. Połonińskiej 7 mailowo na adres sklep@twojemeblowanie.pl .

8.4 . W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. INTERIOR Maciej Buda zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 9

Ochrona prywatności

9.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest podmiot prowadzący sklep internetowy będący Sprzedawcą.
9.2 . Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.
9.3 . Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Klientów są należycie zabezpieczane, a Formularze Zamówienia i Rejestracji służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, wskutek czego proces przekazywania danych jest szyfrowany.
9.4. Przetwarzając dane osobowe Sprzedawca zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.

9.5 . Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Sprzedawca, może przetwarzać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, jedynie po usunięciu danych identyfikujących Klienta..
9.6 . Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
9.7 . Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§10

Postanowienia końcowe


10.1 . Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy INTERIOR a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy INTERIOR a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę INTERIOR Maciej Buda

10.4 . W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego, -ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, - ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, - ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10. 5 . Regulamin obowiązuje od dnia 07 lipca 2014 roku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego ze wskazaniem daty obowiązywania zmian,.